Back to school illustration Free Vector

WIJZIGING OPENKLASDAG VAN MAANDAG 31/08 (wegens coronamaatregelen)

Schola brevis

Traditiegetrouw organiseren we een openklasdag, telkens de laatste dag van de grote vakantie.

Onze school telt in totaal een 500 – tal peuters, kleuters en leerlingen. Het is daarom onmogelijk om iedereen uit te nodigen als we dit veilig en volgens de regels willen organiseren.

Daarom nodigen we enkel de onderstaande groepen uit. Deze groepen kennen de school namelijk nog niet. Het gaat dan ook vooral om onze meest kwetsbare, jongste kinderen.

 

 • Instappers september 2020 

 

 • Alle kleuters uit de eerste kleuterklas

 

 • Alle nieuw ingeschreven kleuters en leerlingen van de lagere school

 

Enkel deze bovenvermelde groepen kunnen dus de school bezoeken op maandag 31/08. OPGELET: van 10.00 u. – 12.00 u. en niet van 14.00 u. – 15.00 u. zoals gewoonlijk.

Richtlijnen hiervoor:

 

 • Draag een mondmasker.
 • Ontsmet de handen bij het binnenkomen van de school.
 • Kom slechts met één ouder naar de school.
 • Houd het schoolbezoek kort.
 • Per 3 gezinnen (ouder + kind) kan je de klas bezoeken. Andere ouders wachten op de speelplaats. Er zullen voldoende leerkrachten aanwezig zijn om de weg naar de klas te tonen en om alles in goede banen te leiden.

 

Echter laten we alle andere kinderen niet in de kou staan.

We stellen alle leerkrachten voor op Facebook. Het filmpje zal op maandag 31/08 gepost worden: sjc_eikstraat

Alle leerkrachten sturen naar hun nieuwe klasgroep, voor maandag 31/08, naar elk gezin een mail zodat iedereen de naam van de juf of meester kent!

 

Prettige vakantie!

 

Ga je met de hele familie op vakantie? Zo hou je het voor iedereen ...

De school is gesloten van woensdag 8 juli 2020 tot en met zondag 16 augustus 2020.

Vanaf maandag 17 augustus 2020 is de school terug open en kan u inschrijven. Gelieve hiervoor vooraf een afspraak te maken via mail: directeur.bseikstraat@sjcaalst.be

 

Net voor de start van het nieuwe schooljaar, op maandag 31 augustus 2020 is het schola brevis van 14.00 uur  – 15.00 uur. We zetten dan alle klasdeuren open, iedereen is van harte welkom!

Op de schola brevis is het elk jaar een blij weerzien van klasgenootjes. U kan dan ook kennismaken met de nieuwe klasleerkracht en nieuwe vriendjes!

 

Maar eerst een deugddoende en welverdiende vakantie gewenst aan iedereen! Prettige vakantie!

Schoolteam Sint-Jozefscollege campus Eikstraat

 

 

Inschrijven 2020 – 2021

ARhus : Themacollectie: Educatief pakket Lou: over diversiteit

Instapdagen peuters schooljaar 2020 – 2021

Om toegelaten te worden tot het gewoon kleuteronderwijs is de leeftijd het enige criterium bij inschrijving: een kind moet minstens twee jaar en zes maanden oud zijn voorafgaand aan de instapdatum. De school “verwacht” dat de kleuters zindelijk zijn. De kleuteronderwijzers kunnen immers hun pedagogisch werk niet doen, wanneer ze voortdurend moeten verschonen.

 • Dinsdag 01 september 2020 (eerste schooldag)
 • Maandag 09 november 2020  (na de herfstvakantie)
 • Maandag 04 januari 2021 (na de kerstvakantie)
 • Maandag 01 februari 2021
 • Maandag 22 februari 2021 (na de krokusvakantie)
 • Maandag 19 april 2021 (na de paasvakantie)
 • Maandag 17 mei 2021 (na Hemelvaart)

Wil je graag een kennismakingsgesprek of/en wil je inschrijven? Maak een afspraak! Dan maken we tijd voor jullie vrij!

Via mail: secretariaat.bseikstraat@sjcaalst.be

Via telefoon: 053/ 77 70 49   of   0489/ 31 37 22

Wat meebrengen?

Breng de volgende documenten mee als je naar de school gaat om je kind in te schrijven:

 • Een elektronische identiteitskaart (eID), een isi+-kaart van het ziekenfonds of een ander officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt
 • Als je kind voorrang heeft: het bewijsstuk waar je dat mee kan aantonen. Een paar voorbeelden:
  • Een bewijs dat je een toelage van de afdeling School- en Studietoelagen krijgt, zoals een brief of rekeninguittreksel

Kan je geen bewijs voorleggen, dan krijgt je kind geen voorrang.

Wat vraagt de school nog?

De school vraagt het rijksregisternummer van je kind. Dat vind je op de eID of de isi+-kaart. Met dat nummer controleert de overheid:

 • Of alle kinderen tussen 6 en 18 jaar aan de leerplicht voldoen
 • Of je kind al in een andere school ingeschreven is

Je moet ook het schoolreglement en opvoedingsproject voor akkoord ondertekenen. Als je dat niet wil doen, kan de inschrijving niet doorgaan.

Als je kind al eerder in een school was ingeschreven, meld je dat aan de nieuwe school.

Welke informatie krijg ik van de school?

Als je je kind inschrijft in een school, krijg je heel wat informatie:

 • Dag- en weekverloop in de school
 • Schoolkosten
 • Voor- en naschoolse opvang
 • Schoolbestuur
 • Opvoedingsproject
 • CLB waar de school mee samenwerkt
 • Manier waarop de school het oudercontact organiseert

Gescheiden ouders

Het beste is dat jullie je kind samen gaan inschrijven op school. Kan er maar 1 ouder gaan? Dan gaat de school ervan uit dat de andere ouder het eens is met de inschrijving. Als de school weet dat die andere ouder niet akkoord gaat, moet ze de inschrijving weigeren.

Ouders die niet op hetzelfde adres wonen, mogen hun kind niet afwisselend naar de ene en dan weer naar een andere school sturen. De school moet zo’n inschrijving weigeren.

Capaciteit 2020 – 2021

Kleuterschool 

Geboortejaar 2018          70/ 28

Geboortejaar 2017          72/ 10

Geboortejaar 2016          96/ 16

Geboortejaar 2015          72/ 8

Lagere school

Eerste leerjaar                 60/ 5

Tweede leerjaar              50/ 1

Derde leerjaar                  50/ 12

Vierde leerjaar                 50/ 14

Vijfde leerjaar                   50/ 4

Zesde leerjaar                   50/ 5

Een kind op school, jouw kind of een leraar test positief op het coronavirus. Wat nu?

Een kind op school, jouw kind of een leraar test positief op het coronavirus. Wat nu?

De contactopspoorders contacteren het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (het CLB) als iemand op school besmet is met het coronavirus. Zij zoeken uit met wie de zieke contact had via een contactonderzoek. Zo gaan ze na of die personen waarmee de zieke contact had ook besmet zijn én welke maatregelen zij moeten nemen.

Het CLB heeft daarvoor een stappenplan. Dat stappenplan gebruiken ze ook bij andere besmettelijke ziektes.

Wat doen contactopspoorders en het CLB?

 • Het CLB gaat de contacten van de zieke binnen de school na én belt hen, de ouders, voogd of opvoedingsverantwoordelijke.
 • De contactopspoorders gaan de contacten van de zieke buiten de school na en contacteert hen telefonisch of via sms. Let op voor misbruiken:
  • Enkel het nummer 02 214 19 19 zal bellen.
  • Sms’en gebeurt enkel via 8812.

Wat na het contactonderzoek?

 • Je kind kan op basis van de informatie uit het contactonderzoek in quarantaine worden gezet. Dat gebeurt ook als je zelf ziek bent. Je kind is dan gewettigd afwezig. Je krijgt daarvoor een afwezigheidsattest.
 • Tijdens de quarantaine is het de bedoeling dat je kind thuisblijft en sociale contacten vermijdt.
 • Wordt je kind niet ziek tijdens de quarantaine, dan kan het nadien terug naar school.
 • Wordt je kind ziek tijdens de quarantaine, dan komt je kind niet naar school. De periode van afwezigheid wordt verlengd met een ziekteattest van je huisdokter.

Jouw kind is vermoedelijk besmet met het coronavirus. Wat nu?

Als ouder meld je aan het CLB dat je kind vermoedelijk besmet is met het coronavirus. De testresultaten zijn op dat moment nog niet binnen.

In afwachting van het resultaat, kan je kind niet naar school. De CLB-arts zal contact opnemen met de behandelde arts van je kind.

Als er een sterk vermoeden is van besmetting, beslist de CLB-arts om de nauwe contacten (vriendjes) van je kind, in afwachting van het testresultaat, ook tijdelijk niet naar school te laten komen. Is het vermoeden niet zo sterk, dan wacht de CLB-arts het testresultaat af om de maatregelen voor contacten op school te bepalen.

Wat doet de school als je kind ziek wordt op school of in de opvang?

 • Word je kind ziek op school? Dan contacteert de school je om hem op te halen.
 • Je kind wordt meteen uit de klas gehaald en in een apart lokaal in afzondering geplaatst tot je je kind kan komen halen. Het lokaal en het materiaal waarmee je kind in contact kwam worden ontsmet.
 • Laat je kind testen bij de huisarts of in een triagecentrum. Als de test positief is, wordt iedereen met wie de zieke contact had opgespoord (contactopsporing). Die personen volgen de richtlijnen van het CLB.

Inschrijvingen 2020 – 2021

Afbeeldingsresultaat voor infoavond lagere school

INFOAVOND LAGERE SCHOOL 

Voor het eerst naar de kleuterschool of lagere school gaan is een grote stap.

Om een vlotte overgang te maken, organiseren we voor onze kleuters uit de derde kleuterklas drie kennismakingsmomenten in de lagere school doorheen het schooljaar en plannen we voor de ouders een leuke infoavond over de lagere school op maandag 9 maart 2020 om 19.00 uur.

Iedereen welkom!

 

Afbeeldingsresultaat voor voor het eerst naar school

KENNISMAKEN MET ONZE SCHOOL

Voor het eerst naar school? Of op zoek naar een nieuwe school ?

Wij maken graag tijd vrij voor een rondleiding in onze dynamische kleuter- en lagere school !

Nadien kan u vrijblijvend inschrijven.

Gelieve op voorhand een afspraak te maken op het nummer 053/ 77 70 49 of via mail: directeur.bseikstraat@sjcaalst.be

 

INSCHRIJVEN

Vanaf maandag 3 februari 2020 tot en met vrijdag 21 februari 2020 is er de voorrangsperiode voor broer(s) en zus(sen) (= voor leerlingen die behoren tot eenzelfde leefeenheid en waarvan reeds 1 leerling op onze school aanwezig is) en voor kinderen van eigen personeel.

Vanaf maandag 9 maart 2020 tot en met vrijdag 20 maart 2020 schrijven we in volgens het principe van dubbele contingentering (= regels die opgelegd zijn binnen het Lokaal Overleg Platform, Aalst).

Vanaf maandag 20 april 2020 schrijven we alle kinderen chronologisch in.

Van harte welkom!